بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

2.6 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در 7 سال+فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر، میزان آمار اشتغال‌زایی اقتصاد ایران به گونه ای نبوده که در جامعه احساس شود. آنچه د رجامعه احساس می شود بیکاری است. اما این آمارها برای آن دسته از افرادی حائز اهمیت است که فرار از بیکاری را برای خود تنها با ایجاد اشتغال از سوی دولت جستجو می کنند.  هاله حامدی فر، کارآفرین برتر سال 96 آمار اشتغالزایی برایش به گونه ای دیگر معنا دارد، اینکه به دنبال ایجاد شغل در مجموعه خود است و میزان رشد اقتصادی را در عدد و ارقام دولت جستجو نمی کند بلکه در مجموعه خود است.

 هاله حامدی فر در سال 1351 در محله امیرآباد شمالی در تهران متولد شد. مادرش دبیر و پدرش مهندس راه و ساختمان  است. پس از اتمام دوره دبیرستان در سال 1369 در کنکور سراسری شرکت کرده و موفق به ورود به دانشکده داروسازی دانشگاه تهران شده است و با تلاش و پشتکار خود در سال 1374 به عنوان دانشجوی نمونه از این دانشگاه فارغ التحصیل شده است.

وی درباره فعالیت و کارش می گوید: در سال 1374 با دکتر بردیا فرزام فر ازدواج کردم و تنها دخترم غزل در سال 1379 به دنیا آمد. در طول این سالها تمامی فامیل درجه یک و درجه دوی من به آمریکا مهاجرت کرده و در آنجا زندگی می کنند ولی من هیچ علاقه­ ای به مهاجرت ندارم و  تا کنون هرگز اقدامی در این راستا انجام نداده ام.

شرکت سیناژن بــا هــدف تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن به دســت جمعی از کارشناســان حوزه زیســت فنــاوری در سال 1373به عنــوان اولیــن شــرکت خصوصــی دانــش بنیــان در ایــن عرصه تاســیس گردیــد. حرکتی کــه با همــت و ایده تعــدادی از متخصصین کوشــا آغــاز گردیــد و بــه تولــد بزرگتریــن تولیــد کننــده محصــولات بیوتکنولــوژی پزشــکی در منطقه خاورمیانــه و شــمال آفریقا منجر شــد. تمرکز بر تحقیــق و توســعه در حــوزه بیوتکنولــوژی بــه منظــور تامیــن نیــاز بازار منطقــه ای اولویت اصلی ســیناژن بــود. شــرکت ســیناژن به منظور دستیابی به زیرســاخت های PCR  جهت اســتفاده در تحقیقــات زیســتی و مولکولــی و کیت هــای تشــخیصی تخصصــی تکنولوژیــک، اقــدام بــه تولیــد آنتی بادی هــای مونوکلونال تشــخیصی گروهای خونــی نمود.

در سال 1381بــر مبنــای اعـلـام نیــاز وزارت بهداشــت در خصــوص داروهــای بیولوژیــک، شــرکت ســیناژن بــر آن شــد تــا بــا اســتفاده از تجربه و دانــش بومــی شــده در حــوزه زیســت فنــاوری، اقــدام بــه تولیــد محصــولات دارویــی زیســتی (بیولوژیــک) نمایــد. همــکاری بــا انســتیتو فرانهوفــر به عنــوان مهمتریــن مرکــز تحقیقــات بنیــادی در آلمــان و اعزام پرســنل جــوان و با انگیزه ســیناژن بــه آن مرکز ســرآغاز فصــل جدیــدی در تاریــخ ایــن شــرکت بــود. امــروز ســیناژن بــه توانایی هــا و مهارت هــای نوآورانــه خــود در مواجهــه بــا چالش هــای روزانــه می بالــد. تلاش ما بر تمرکــز بــر توســعه محصــولات دارویــی بیولوژیــک در زمینــه بیماری هــای خــود ایمنــی، نابــاروری اختــالات هورمونــی و ســرطان و همچنیــن ارائــه خدمــات تحقیــق و توســعه استوار بوده و در حــال حاضــر 20 درصد  ازحجــم کل گــردش مالــی شــرکت بــه فعالیت هــای تحقیــق و توســعه اختصــاص دارد.

صادرات به عنوان سریع ترین راه دستیابی به مرحله ای بسیار سودآور از رشد و بلوغ، قلمداد می گردد. نقطه ای که در آن به تمامی تلاش ها و برنامه های واحد های توسعه کسب و کار، جامه عمل پوشانیده می شود.واحد صادرات چشم انداز بازار های فعلی ، فروش بیشتر، سود بهتر و گسترش بیشتری در میان مشتریان را به دنبال دارد. این در حالیست که بدون یک استراتژی واضح و روشن، هیچ یک از این مزایا محقق نمی گردد.

از آنجایی که تجارت بین المللی اغلب خطرناک تر و پرهزینه تر از تجارت در داخل کشور است،  درست زمانی که موفق به دریافت سفارشات می شوید، چالش های حقوقی، مالی و نیز حمل و نقلی نیز پدیدار می شوند، خصوصا اینکه ممکن است با  زبان و ارزهای متنوعی سر و کار داشته باشید. از این رو، چهارچوب اصلی ما در مسیر رسیدن به هدف مشخص شده است؛ تعبیه یک رویکرد منظم ، تخصصی و سازمان یافته ازنقطه شروع تا پایان.بخش صادرات در شرکت سیناژن متشکل از پرسنل تحصیلکرده ای است است که در زمینه فعالیت خود  در زمره ماهرترین، منعطف ترین و دلسوزترین ها می باشند.

 هم اکنون شرکت ســیناژن تولیــد محصــولات زیســت فنــاوری دارویــی خــاص به شرح ذیل را را در خط تولید خود دنبال می­کند:

ســینووکس (در حــوزه بیمــاری ام- اس) اولیــن بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) آوونکــس شــرکت بیــوژن آمریــکا،رســیژن (در حــوزه بیمــاری ام- اس) اولیــن بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) ربیــف شــرکت مــرک ســرونو ســوییس،ســینال– اف (در حــوزه  بیمــاری نابــاروری) بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) گونــال اف شــرکت مــرک ســرونو ســوییس،ســینافکت (در حــوزه بیمــاری نابــاروری) فــراورده ژنریــک مشــابه ســوپره فکــت شــرکت ســانوفی فرانســه،ســینوپار (در حــوزه بیمــاری پوکــی اســتخوان) اولیــن بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) فورتئــو شــرکت لیلــی آمریــکا،پــگاژن ( در حــوزه بیمــاری ســرطان) بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) نئولاســتا شــرکت آمــژن آمریــکا،ســیناپوئیتین (درحــوزه بیماری هــای کلیــوی) اولیــن بیوســیمار (فــراورده مشــابه زیســتی) نئــورک هورمــون شــرکت رش ســوییس،ســینورا(در حــوزه  درمــان بیماری هــای خــود ایمنــی) بیوســیمیلار (فــراورده مشــابه زیســتی) هیومیــرا شــرکت ابــوی آمریــکاسیناتروپین (در حوزه درمــان بیمــاری کمبــود هورمــون رشــد) بیوســیمیار (مشــابه زیســتی) نوردیلــت شــرکت نوو-نوردیســک دانمــارک،ســینومر (در حــوزه بیمــاری ام- اس) ) فــراورده ژنریــک مشــابه کوپاکســون شــرکت توا اســراییل،ســینوتک،(اولیــن فــرم خوراکــی موثــر در درمان ام-اس) ژنریک محصول تکفیدرا شرکت بیوژن آمریکا

دستاورد سیناژن در تمامی این سالها، در کنار همه مشکلات، ناملایمات، تحریم ها و . . . که موجب افتخار و مباهات تک تک اعضای این مجموعه است را می توان قالب این اسلاید مشاهده کرد:

انتهای پیام/

میلیارد

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار